Cookies

Bescherming persoonsgegevens
Sailcharter Friesland respecteert jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Hierbij kan je denken aan onze handelsrelatie en onze nieuwsbrief. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. En verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Persoonsgegevens worden alleen gevraagd wanneer er een reservering of andere overeenkomst wordt gemaakt bij of samen met Sailcharter Friesland en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website aan Sailcharter Friesland verstrekt. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het toesturen van alle nodig informatie met betrekking tot de reservering en/ of overeenkomst en voor het onderhouden van contact bij vragen of problemen. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Wenst u zich voor één of meerdere uitingen uit te schrijven of heeft u vragen of een klacht? Dan kunt u contact opnemen via info@sailcharterfriesland.nl. Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Welke persoonsgegevens verzameld worden
Voor het maken van een reservering/boeking of overeenkomst verzameld Sailcharter Friesland de volgende gegevens: Bedrijfsnaam (optioneel, alleen wanneer nodig), Naam of letters en achternaam, Adres, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Land, E-mail, Telefoonnummer en Mobiel nummer. U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit van uw eigen persoonsgegevens. Voor de boekingen wordt gebruik gemaakt van HISWA vakantievaren, u kunt hun beleid nalezen op https://www.vakantievaren.nl/informatie/privacy-en-voorwaarden.

Waarvoor persoonsgegevens verzameld worden
Sailcharter Friesland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: afhandelen van betalingen; gebruikers bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; gebruikers informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten; gebruikers de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; goederen en/of diensten bij gebruikers af te leveren; informeren van gebruikers over diensten en updates; eventuele andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie. Sailcharter Friesland verwerkt ook

page1image1805312 page1image1807424

persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU opgeslagen worden wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’- gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, in het bijzonder uw IP-adres.

Website
De website van Sailcharter Friesland maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en worden niet gedeeld met derden. Wij bieden via onze website ook de mogelijkheid om vragen te stellen/contact te leggen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Hoe wij cookies gebruiken is hier na te lezen: https://sailcharterfriesland.nl/privacy

Mailchimp nieuwsbrief 
Ook verwerkt Sailcharter Friesland namen en e-mailadressen ten behoeve van onze nieuwsbrief, die wordt verstuurd via Mailchimp. Hiervoor heeft u toestemming gegeven en u kunt uw instemming altijd weer intrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen door Mailchimp en alleen gebruikt ten behoeve van onze nieuwsbrief. Met Mailchimp sloot Sailcharter Friesland in het kader van de AVG de volgende overeenkomst. Sailcharter Friesland zal u zonder toestemming geen nieuwsbrieven toesturen tenzij u zich daar zelf voor heeft aangemeld.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Sailcharter Friesland heeft verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Algemeen geldt dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. In sommige gevallen zijn wij gehouden aan een wettelijk verplichte bewaartermijn. 

Persoonsgegevens die zijn verzameld om een handelsrelatie aan te kunnen gaan en te onderhouden worden bewaard totdat deze handelsrelatie eindigt. 

Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, verwerken wij jouw gegevens totdat jij aangeeft dat je de nieuwsbrief niet langer meer wilt ontvangen of verwijderd wilt worden uit ons bestand. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kun je ook gebruikmaken van de link ‘unsubscribe’ onder aan de nieuwsbrief. 

Wij zijn wettelijk verplicht om salarisafspraken, arbeidsvoorwaarden en onze debiteuren- en crediteurenadministratie zeven jaar te bewaren. Voor loonbelasting en identiteitsbewijzen geldt een minimale bewaartermijn van vijf jaar. Wij hebben ervoor gekozen om al deze gegevens 7 jaar te bewaren. Daarna worden zij vernietigd. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Sailcharter Friesland neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (o.m. profilering). 

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website https://sailcharterfriesland.nl.

Privacy Shield ongeldig verklaard: 
“We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens (link) aan Amerikaanse bedrijven (Google Analytics, Facebook, Mailchimp, O365). We onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.”